โครงสร้างส่วนราชการ อบต.แม่ต๋ำ
ย้อนกลับ • นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม
 • ปลัด อบต.
 • นายทัชชนัจ อนุเคราะห์
 • รองปลัด อบต.
 • นางนัทธ์หทัย ขันขยัน
 • หัวหน้าสำนักงานปลัด
 • นางปิ่นเพชร เทพสมบัติ
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายเกรียงไกร ราชศักดิ์
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ว่าที่ร้อยตรีพฤหัส มูลเมือง
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • นางรัชนี มูลเมือง
 • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 • นางดาวเรือง อริแสน
 • นักทรัพยยากรบุคคลชำนาญการ
 • นางรัตนา ห้อธิวงค์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปกิบัติการ
 • นายวินัย ไชยนาเหลือง
 • นิติกรชำนาญการ
 • นางนัทธ์หทัย ขันขยัน
 • นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 • นายพิเชษฐ์ อินต๊ะเขื่อน
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นางพัฒนันท์ จินะการ
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวธารทิพย์ แก้ววงค์
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายวรวิทย์ โนมูล
 • พนักงานบับรถยนต์
 • นางสาวทัศนีย์ ยั่งยืน
 • คนงานทั่วไป
 • นายวิชาญ ใจคำ
 • คนงานทั่วไป
 • นางสาววารุณี สมแก้ววงค์
 • จ้างเหมาบริการ
 • นางสาวศรินทิพย์ วงค์เรือง
 • จ้างเหมาบริการ
 • นายกิตติ ยะนันท์
 • จ้างเหมาบริการ
 • นางวิภาพร อานุ
 • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวศรัณย์พัทธ์ มินทะขัติ
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 • นางสาวสุพรรณี จันทร์แก้ว
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • นางสาวปิยะพร ไชยเลิศ
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 • นางสาววิภารัศมิ์ กันทะสอน
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • นางสาวศวิตา โนทัย
 • จ้างเหมาบริการ
 • นายอาธิรัตน์ เชียงชีระ
 • นายช่างโยธา
 • ว่าที่ร้อยตรีชัยวุฒิ ปิงมูล
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 • นายทวิช อินต๊ะยศ
 • ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 • นายกฤษฎา ก๋าสมุทร์
 • คนงานทั่วไป
 • นางสาวรุ่งฤทัย เรืองฤทธิ์
 • จ้างเหมาบริการ
 • นางสาวเย็นรุ่ง สอนใจ
 • ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางนารินทร์ คำของ
 • ครู
 • นางชุลีพร น้อยจันทร์
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นางกาญจนี ยอดสุวรรณ
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวจารุมาศ บางโป่ง
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นางพัชนีย์ แสงเพชร์
 • ผู้ดูแลเด็ก
 • นางกรรณิการ์ ธิทะ
 • คนงานทั่วไป
 • นายรัฐชานนท์ สมแก้ว
 • จ้างเหมาบริการ
 • นางสาวจันทร์ทรา สุวรรณคม
 • จ้างเหมาบริการ

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301281 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft