หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
กองการศึกษา
ว่าที่ร.ต.พฤหัส มูลเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางณัฏฐ์ชญา โนมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางชัญญาวีร์ คำของ
ครู
นางเย็นรุ่ง สอนใจ
ครู
นางกรรณิการ์ ธิทะ
คนงานทั่วไป
นางชุลีพร น้อยจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางกาญจนี ยอดสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชนีย์ แสงเพชร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจารุมาศ บางโป่ง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอินทิรา รู้น้อม
จ้างเหมาบริการ


ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301295 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft