หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
กองคลัง
นางปิ่นเพชร เทพสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิภาพร อานุ
นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศรันย์พัทธ์ มินทะขัติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรณี จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศวิตา โนทัย
จ้างเหมาบริการ
น.ส.วิภารัศมิ์ กันทะสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 279542 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft