หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
สำนักปลัด
นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
นายทัชชนัจ อนุเคราะห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
นางนัทธ์หทัย ขันขยัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
นางดาวเรือง อริแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพิเชษฐ์ อินต๊ะเขื่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางรัชนี มูลเมือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวินัย ไชยนาเหลือง
นิติกรชำนาญการ
นายเทวา ทาระจีน
คนงานทั่วไป
นางสาวธารทิพย์ แก้ววงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพัฒนันท์ จินะการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรินทิพย์ วงค์เรือง
จ้างเหมาบริการ
นางสาววารุณี สมแก้ว
จ้างเหมาบริการ
น.ส.ทัศนีย์ ยั่งยืน
คนงานทั่วไป
นายวิชาญ ใจคำ
คนงานทั่วไป


ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301278 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft