หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
Untitled Document
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
 
ว่าที่ร้อยตรี พฤหัส มูลเมือง
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
 
กาญจนี ยอดสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.แม่ต๋ำใต้
ชุลีพร น้อยจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบ่อแสง
จารุมาศ บางโป่ง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าม่วง
นารินทร์ คำของ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าม่วง
เย็นรุ่ง วงษ์วิเชียร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่ต๋ำใต้
พัชนีย์ แสงเพชร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบ่อแสง
กรรณิการ์ กุมทา
คนงานทั่วไป
 

 

ข้อมูลส่วนการศึกษา  
ผู้สูงอายุปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายชื่อผู้พิการปัจจุบัน รายชื่อผู้ติดเชื้อปัจจุบัน

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 266490 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft