หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
 
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10   ( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบาดาล บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9   ( ประกาศเมื่อ 14/11/2560 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4   ( ประกาศเมื่อ 30/10/2560 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2   ( ประกาศเมื่อ 30/10/2560 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3   ( ประกาศเมื่อ 24/10/2560 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11   ( ประกาศเมื่อ 24/10/2560 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5   ( ประกาศเมื่อ 20/10/2560 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
ประสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 20/10/2560 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8   ( ประกาศเมื่อ 19/10/2560 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7   ( ประกาศเมื่อ 19/10/2560 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 12/09/2560 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )
ประชาสัมพันโครงการปรับปรุงหอประชุม บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6   ( ประกาศเมื่อ 18/08/2560 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำโดยการลงหินคลุก   ( ประกาศเมื่อ 18/08/2560 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1   ( ประกาศเมื่อ 15/08/2560 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9   ( ประกาศเมื่อ 15/08/2560 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเวียง หมูู่ที 3   ( ประกาศเมื่อ 04/08/2560 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 03/08/2560 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประชาชาสัมพันธ์จ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บท ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2560   ( ประกาศเมื่อ 13/07/2560 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่ถนนสายการเกษตร สายห้วยเก๊าค่า ม.8   ( ประกาศเมื่อ 30/06/2560 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำที่เก็บขยะอันตรายพร้อมภาชนะภายในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 23/06/2560 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดทางน้ำระบายนน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 16/06/2560 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2   ( ประกาศเมื่อ 29/05/2560 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5   ( ประกาศเมื่อ 29/05/2560 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 17/05/2560 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
ปรับปรุงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 17/05/2560 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมู่ 8 บ้านป่ามื่น ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 11/05/2560 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ก่อสร้างเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยบ่อแสง บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7   ( ประกาศเมื่อ 08/05/2560 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านป่าม่วง ม.4   ( ประกาศเมื่อ 02/05/2560 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยน้ำต๋ำ บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ ม.11   ( ประกาศเมื่อ 23/03/2560 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมฝาย บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8 (ลุงเริญ)   ( ประกาศเมื่อ 23/03/2560 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2560   ( ประกาศเมื่อ 09/03/2560 เปิดอ่าน 76 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อชุดเครื่องแบบหรือชุดฝึกปฏิบัติการ (อปพร)   ( ประกาศเมื่อ 06/03/2560 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )
การจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน   ( ประกาศเมื่อ 28/02/2560 เปิดอ่าน 69 ครั้ง )
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแสงใต้ ม.10   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2560 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง ม.2   ( ประกาศเมื่อ 16/02/2560 เปิดอ่าน 64 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ   ( ประกาศเมื่อ 19/12/2559 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาตามโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 02/12/2559 เปิดอ่าน 72 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4 ต.แม่ต๋ำ    ( ประกาศเมื่อ 18/11/2559 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 279578 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft