หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ.2561     ย้อนกลับ
 ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
........... .......... ..........ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ได้กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1)ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 (2)ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนฯ (ภ.ร.ด.2) ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระภาษีโรงเรือนฯ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนฯ (3)ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้าย

 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301290 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft