หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564     ย้อนกลับ
 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5) สำหรับปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564  สามารถยื่นได้  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย   โดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ  ดังนี้

            -กรณีเจ้าของที่ดินมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง  ต้องยื่นเอกสารดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ        จำนวน  1  ชุด

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                          จำนวน  1  ชุด    

          3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน เช่น โฉนด , นส.3 , นส.3ก , โฉนดตราจอง                                         ส.ป.ก.   อย่างละ  1  ชุด

-กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบฯ ได้ด้วยตนเอง  สามารถให้ผู้อื่นมายื่นแบบฯ แทนได้              โดยต้องยื่นเอกสารดังนี้

            1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ   (ของเจ้าของที่ดิน)   

จำนวน  1  ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ   (ของผู้มายื่นแบบฯ แทน)     

จำนวน  1  ชุด

            3. สำเนาทะเบียนบ้าน    (ของเจ้าของที่ดิน)                                     จำนวน  1  ชุด           

4. สำเนาทะเบียนบ้าน    (ของผู้มายื่นแบบฯ แทน)                           จำนวน  1  ชุด           

5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน  เช่น โฉนด , นส.3 , นส.3ก , โฉนดตราจอง                 ส.ป.ก.   อย่างละ  1  ชุด

* เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน *

โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน   ได้ตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 ถึงวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  2561 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301285 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft