หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ

     
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ กิจกรรมรณรงค์
[29 มี.ค. 2561]

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ กิจกรรมประชุมร่วมกับประชาคมของชุมชน
[29 มี.ค. 2561]
 

โครงการปั๋นเพื่อรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[15 ก.พ. 2561]

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลแม่ต่ำ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำ
[12 ก.พ. 2561]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 22/05/2561 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ(บ้านแม่ต๋ำใต้) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอนุบาล 3 ปี - ป.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
( ประกาศเมื่อ 03/05/2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ 2561(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
( ประกาศเมื่อ 25/04/2561 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ "โครงการปั่นเพื่อรัก"
( ประกาศเมื่อ 13/02/2561 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะ
( ประกาศเมื่อ 18/01/2561 เปิดอ่าน 93 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.)
( ประกาศเมื่อ 16/01/2561 เปิดอ่าน 65 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 12/01/2561 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )
แจ้งเลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 25/12/2560 เปิดอ่าน 95 ครั้ง )
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
( ประกาศเมื่อ 19/12/2560 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 18/12/2560 เปิดอ่าน 126 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 81 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 76 ครั้ง )
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 87 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 84 ครั้ง )
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง

ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ
( ประกาศเมื่อ 15/05/2561 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2
( ประกาศเมื่อ 07/05/2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำบ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 26/04/2561 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกหน้าฝายลุงเริญ บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 26/04/2561 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 26/04/2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำต๋ำ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/03/2561 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 22/02/2561 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 21/02/2561 เปิดอ่าน 49 ครั้ง )

 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด
 
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
เชิญชวนรับชมและร่วมงานประกวดวงดนตรีเยาวชนชาวเชียงราย Chiangrai Band Concert Contest 2018 25 พฤษภาคม 2561 ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติเชียงราย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:20:06 นาที )
จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:53:07 นาที )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย แจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อปฏิบัติงานฯ (วันนี้) 13.00 - 16.00 น.
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:39:35 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนฯ คืนวันพุธที่ 16 พ.ค.2561
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:51:32 นาที )
คลิปวีดีโอชุดใหม่ โปรโมทการท่องเที่ยว จ.เชียงราย เชียงราย แต้ แต้#แม่ชอบ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:37:26 นาที )
เชียงรายแต้แต้ ขอเชิญชวนลูกๆพาแม่เที่ยวเชียงรายโดยเพ็คเก็จ (หยุดวันแม่ แอ่วเหนือ พาแม่เที่ยว)ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค. 61
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:40:15 นาที )
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดมิสแกรนด์เชียงราย 2018 และมิสแกรนด์พะเยา 2018 รอบตัดสิน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:41:06 นาที )

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน MaeTam.com
นายสมจิตต์ ศิริชัยชุ่ม
ปลัด อบต.แม่ต๋ำ
 
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์สำคัญ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 297231 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft