หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ

     
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

โครงการปั๋นเพื่อรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[15 ก.พ. 2561]

โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลแม่ต่ำ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋ำ
[12 ก.พ. 2561]
 

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลแม่ต๋ำ กิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน ครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลหงาว อำเภอเทิง จังห
[1 ก.พ. 2561]

งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560
[19 ก.ย. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
ประชาสัมพันธ์ "โครงการปั่นเพื่อรัก"
( ประกาศเมื่อ 13/02/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะ
( ประกาศเมื่อ 18/01/2561 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.)
( ประกาศเมื่อ 16/01/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 12/01/2561 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
แจ้งเลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 25/12/2560 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
( ประกาศเมื่อ 19/12/2560 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 18/12/2560 เปิดอ่าน 61 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 11/10/2560 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
งบแสดงฐานะการเงิน
( ประกาศเมื่อ 10/10/2560 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 13/02/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 29/01/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 25/01/2561 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2
( ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 22/01/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
( ประกาศเมื่อ 08/12/2560 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบาดาล บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 14/11/2560 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )

 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด
 
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาล จนถึง 31 มีนาคม 2561 นี้ โดยสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสำหรับปี 61 ได้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 15:43:05 นาที )
16 กุมภาพันธ์ ททท.สนง.เชียงราย ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาชาวอังกฤษ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 09:40:34 นาที )
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรักในการปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการ(สิงห์แสด ใจเกินร้อย) ระยะทาง 30 ก.ม. วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค.61
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 16:33:56 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย และ บริษัท โมไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินตามโครงการ (จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด Mobike in Chiangrai)
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 15:28:52 นาที )
อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จิตรกรแห่งขุนเขา เชิญชวนผู้ที่คนสนใจร่วมสมัคร และคัดเลือกเป็นนักแสดง ภาพยนต์โฆษณาเพื่อสังคม (สีสรรค์กตัญญู)
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 09:30:11 นาที )
อำเภอเชียงของ เชิญชวนคู่รักมาแต่งงานจดทะเบียนสมรสที่บ้านแฟน ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 10:24:39 นาที )
ททท.สนง.เชียงราย ร่วมกับไร่รื่นรมย์ จัดกิจกรรม DIY วันวาเลนไทม์
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2018 เวลา 10:15:59 นาที )

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน MaeTam.com
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์สำคัญ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 283821 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft