หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ

     
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560
[19 ก.ย. 2560]

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสใาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ในการบริหารจัดการขยะและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25
[28 ส.ค. 2560]
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลแม่ต๋ำ พ.ศ.2560 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[27 ก.ค. 2560]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันพระในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านบ่อแสง
[27 ก.ค. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 11/10/2560 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
งบแสดงฐานะการเงิน
( ประกาศเมื่อ 10/10/2560 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 11/09/2560 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 16/08/2560 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 10/08/2560 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
( ประกาศเมื่อ 27/07/2560 เปิดอ่าน 78 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 04/07/2560 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559
( ประกาศเมื่อ 21/06/2560 เปิดอ่าน 490 ครั้ง )
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
( ประกาศเมื่อ 12/06/2560 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 04/05/2560 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2560 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 24/04/2560 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง หมู่ที่ 2
( ประกาศเมื่อ 30/10/2560 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 30/10/2560 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 24/10/2560 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3
( ประกาศเมื่อ 24/10/2560 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
ประสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 20/10/2560 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 20/10/2560 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะปิน หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 19/10/2560 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามื่น หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 19/10/2560 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 12/09/2560 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำโดยการลงหินคลุก
( ประกาศเมื่อ 18/08/2560 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด
 
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
มูลนิธิยูนิเซฟชวนมอบของขวัญที่ช่วยเด็ก ๆ ให้มีโอกาสรอดชีวิต ด้วยการร่วมบริจาค Basket of Hope ตะกร้าแห่งความหวัง ของขวัญปีใหม่ที่อบอุ่นหัวใจที่สุดสำหรับปีใหม่นี้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:55:28 นาที )
ททท.เชียงราย จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Adventure ขึ้น ไต่ฟ้าต้าหนาว พิชิต
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:59:40 นาที )
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย กำหนดการจัดงานไม่สามารถจัดในช่วงเวลาเดิม เนื่องจากได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนารูปแบบและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์พื้นที่ภายใน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:34:31 นาที )
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางพ.ศ. 2560
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:43:54 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:08:40 นาที )
ประกาศจากจังหวัดเชียงราย เรื่องผลพิจารณาการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:16:50 นาที )
จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:15:14 นาที )

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน MaeTam.com
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์สำคัญ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 273645 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft