หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
 
งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560
[19 ก.ย. 2560] 39 รูป


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสใาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ในการบริหารจัดการขยะและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25
[28 ส.ค. 2560] 15 รูป


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลแม่ต๋ำ พ.ศ.2560 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[27 ก.ค. 2560] 8 รูป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันพระในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านบ่อแสง
[27 ก.ค. 2560] 5 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันพระในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านแม่ต๋ำใต้
[27 ก.ค. 2560] 5 รูป


โครงการ สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
[27 ก.ค. 2560] 8 รูป
 


โครงการ แก้ไขปัญหาจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี พ.ศ.2560
[27 ก.ค. 2560] 0 รูป


การประชุมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
[15 พ.ค. 2560] 10 รูป


กิจกรรม Big cleaning day
[15 พ.ค. 2560] 10 รูป
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
[15 พ.ค. 2560] 10 รูป


โครงการ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
[2 พ.ค. 2560] 7 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุ สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็มแข็ง
[2 พ.ค. 2560] 8 รูป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านบ่อแสง
[25 พฤ.ค. 2558] 8 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2558
[25 ก.ย. 2558] 10 รูป


อบต.แม่ต๋ำ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต่ำกลาง
[10 ก.ค. 2558] 7 รูป
 


องค์การบริหารส่วสตำบลแม่ต๋ำร่วมกับทางอำเภอพญาเม็งรายจัดงานวันไหว้สาพญามังราย วันที่ 18 เมษายน 2558
[22 เม.ย. 2558] 10 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[1 เม.ย. 2558] 6 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี 2557 ณ วัดบ้านแม่ต๋ำน้อย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557
[8 เม.ย. 2557] 6 รูป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[2 เม.ย. 2557] 7 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ร่วมงานกีฬา อปท.สัมพันธ์ แม่เปาเกมส์ เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่เปา
[2 เม.ย. 2557] 8 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
[2 เม.ย. 2557] 5 รูป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[2 เม.ย. 2557] 9 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง เมื่อวันที่ 15 พศจิกายน 2556
[19 พฤ.ค. 2556] 15 รูป


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำจัดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
[23 ก.ย. 2556] 24 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 | สุดท้าย
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 279579 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft