หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
Untitled Document
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
 
คำขวัญ
ทุ่งนาเขียวตลอดปี มากมีลำไยหวาน สืบสานประเพณี เป็นศรีพระธาตุแสงแก้ว
 
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพญาเม็งราย ห่างจากที่ทำการอำเภอพญาเม็งราย 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย ,ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
 
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มที่ราบเชิงเขา เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ที่สำคัญ คือ 1.ห้วยบ่อแสง 2.ลำน้ำต๋ำ 3.ห้วยน้ำบ่อ
 
การปกครอง
แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ต๋ำน้อย
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสง
หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียง
หมู่ที่ 4 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านสันรวกทอง
หมู่ที่ 7 บ้านสันมะปิน
หมู่ที่ 8 บ้านป่ามื่น
หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำใต้
หมู่ที่ 10 บ้านแสงใต้
หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์
 
ประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านแม่ต๋ำน้อย
107
151
143
294
2
บ้านบ่อแสง
136
229
217
446
3
บ้านสันเวียง
119
174
181
355
4
บ้านป่าม่วง
157
245
269
514
5
บ้านแม่ต๋ำกลาง
132
235
230
465
6
บ้านสันรวกทอง
157
233
243
476
7
บ้านสันมะปิน
105
192
190
382
8
บ้านป่ามื่น
134
229
224
453
9
บ้านแม่ต๋ำใต้
212
332
324
656
10
บ้านแสงใต้
110
212
198
410
11
บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์
138
280
274
554
รวม
1,507
2,512
2,493
5,005
212
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2553
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจในปี 2553 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
ร้านค้า 33 แห่ง
โรงสี 11 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน(แบบหัวจ่าย) 2 แห่ง
ปั๊มหลอด 4 แห่ง
ตลาด 3 แห่ง
อู่ 5 แห่ง
ร้านตัดผมและร้านเสริมสวย 4 แห่ง
อุตสาหกรรมครัวเรือน 2 แห่ง
 
สภาพทางสังคม
ศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ มี จำนวน 8 แห่ง
1. วัดบ่อแสง หมู่ที่ 2
2. วัดแม่ต๋ำกลาง หมู่ที่ 5
3. วัดพระธาตุกู่แก้ว หมู่ที่ 8
4. วัดแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 9
5. วัดดงสะต๊าก หมู่ที่ 1
6. วัดพระธาตุแสงแก้วมณีโพธิ์ธาราม หมู่ที่ 10
7. วัดป่าม่วง หมู่ที่ 4
8. สำนักสงฆ์ม่อนเศรษฐี หมู่ที่ 8
 
การสาธารณสุข
สถานีอนามัยตำบลแม่ต๋ำ 1 แห่ง
สถานพยาบาล 1 แห่ง
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
อปพร. 82 คน
สมาชิกตำรวจบ้าน 110 คน
ทีมกู้ชีพกู้ภัย 10 คน
 
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม การจราจร (ทางสายหลัก)
1) ทางหลวงหมายเลข 1174 ผ่าน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 ,4 ,6 และ 9
2) ทางหลวงแผ่นดิน สายชมภู – ทุ่งงิ้ว ผ่าน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 3 ,5 ,9 และ 11
3) ถนนลาดยาง รพช. ตัดผ่าน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1,3, 4, 5, 8,9 และ 11
5) ถนนลาดยาง รพช.เชื่อมตำบลตาดควัน 1 สาย
4) ถนนลูกรังเชื่อมตำบลเม็งราย 1 สาย
 
การโทรคมนาคม
มีตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 ตู้/เครื่อง
 
การไฟฟ้า
ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าชุมชน จำนวน 7 แห่ง พื้นที่ 708 ไร่
 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ข้าว,ข้าวโพด,ถั่วลิสง,ยางพารา,ลำไย
 
การปศุสัตว์
โคเนื้อ, กระบือ, สุกร, ไก่, เป็ด
ข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ 2553 จากการสำรวจทั้งหมด 1,192 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 ครัวเรือน
 
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 18,521 ไร่ จำนวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักประมาณ 1,104 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ยางพารา
พืชสวน ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง
 
การศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง จำนวนเด็กเล็ก 92 คน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
-ระดับอนุบาล จำนวนนักเรียนอนุบาล 83 คน
-ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 247 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553)
 
ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน
สมาชิกสภา อบต. 11 หมู่บ้าน จำนวน 22 คน
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 คน
พนักงานจ้าง จำนวน 18 คน
 
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับ ปริญญาโท จำนวน 1 คน
ระดับ ปริญญาตรี จำนวน 17 คน
ระดับ ปวส. จำนวน 9 คน
ระดับมัธยม / อาชีวะ จำนวน 2 คน

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301279 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft